Morning Goods: Kerry Degman

kdegman1.jpg
Model Kerry Degman starts our week off right, especially in Greg Vaughn’s skateboard shots. Love that punk!

kdegman2.jpgkdegman3.jpgkdegman4.jpgkdegman5.jpgkdegman6.jpgkdegman7.jpgkdegman8.jpgkdegman9.jpgkdegman11.jpgkdegman10.jpgkdegman12.jpgkdegman13.jpg